Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Beets Boom en Groen (VBBG)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De ondernemer: VanBeetsBoomenGroen, hierna te noemen VBBG, rechtspersoon werkzaam en actief is in de navolgende werkzaamheden:
1 Het uitvoeren van werkzaamheden voor consumenten, bedrijven en overheid ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen, bomen en overige groene ruimte. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens voor de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2 Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
4 Het geven van trainingen en opleidingen waarbij VBBG wordt ingehuurd door opdrachtgever.
5 Het verhuren van materialen ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van bomen, tuinen en overige groene ruimte.

B. Materialen
1 Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
2 Zand, grond, teelaarde en compost.
3 Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

C. Consument/opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan VBBG opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder A omschreven.

D. Aanneemsom
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en VBBG zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

E. Regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder A welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en die tussen consument en VBBG zijn overeengekomen, inclusief BTW.

F. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door VBBG.
2. VBBG verplicht zich deze algemene voorwaarden te publiceren op de website.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE/HET AANBOD
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk (post of mail) uit.
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken. Verder bevat de offerte de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.
5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.
Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
6. Het is de consument verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de consument de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
8. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk (post of mail) vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
10. Betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuur datum tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk (mail/post) of mondeling waarna het door VBBG wordt bevestigd per mail.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de consument de offerte voor akkoord tekent of refereert aan offerte en per mail bevestigd dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
b. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
6. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen.

ARTIKEL 5 – PRIJSWIJZIGINGEN
1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voortvloeien worden doorberekend aan de consument.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 - LEVERANTIES
1. Alle leveranties welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 – OPLEVERING
1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.

ARTIKEL 9 - TRANSPORTRISICO’S
1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

Leeuwarden, februari 2012

 • 8,4

  Meerdere stobben laten weg frezen door de firma v. Beets, snel en kundig gedaan. En dit voor een scherpe prijs, een aanrader!Fam. van der Meer

  Lees meer
 • 8,7

  Hebben zeer netjes werk geleverd voor een goede prijs. Alles netjes opgeruimd en zelfs de stammen op maat gemaakt!Fam. Holkema

  Lees meer
 • 8,6

  Zeer tevreden over het werk wat de 2 man heeft verzet! De prijs was lager tov de offertes die ik in de buurt had opgevraagd.Abe Veenstra

  Lees meer